Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 7 november 2016

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) zijn de volgende onderwerpen besproken:

 1. Allereerst een kennismaking met directeur Yuri van Bergen van Bouwhulp Groep. Hij woont deze vergadering bij om te horen wat er speelt en welke rol het SBO vervult.

 1. Overlegnetwerk Tilburgse Ouderen (O.T.O.)Vertegenwoordigers van dit netwerk zijn aanwezig om te bespreken wat het wat O.T.O. en SBO voor elkaar zouden kunnen betekenen. Ook O.T.O. is een stedelijk netwerk. Zij willen graag de krachten bundelen. Een uitgebreide samenwerking blijkt niet voor de hand te liggen. Wel hebben beide partijen de intentie uitgesproken elkaar op de hoogte te houden over zaken welke een wederzijds belang kunnen hebben. Zo zal de voorzitter van SBO op uitnodiging aanschuiven bij de werkgroep Wonen en Leefomgeving van O.T.O. als er relevante punten geagendeerd staan waar SBO haar expertise bij kan inbrengen.

 1. WIZ (Woning In Zicht): Een afvaardiging van het bestuur van WIZ is aanwezig om uitleg te geven en eventuele feedback te krijgen over de nieuwe website van WIZ die begin september is geïntroduceerd. SBO heeft enkele zorgpunten en aandachtspunten aangekaart, zoals de noodzaak om iets te organiseren voor huurders die zelf niet over een computer beschikken of er niet mee weten omgaan; voorts verwarring over de wachttijd en zoektijd. Voor al deze punten is er aandacht en worden zaken georganiseerd.
  Voorts is vanuit SBO de behoefte uitgesproken om in het kader van passend toewijzen te registreren waar het systeem van WIZ knelt zodat bij de evaluatie volgend jaar hierover signalen richting de Tweede Kamer kunnen worden afgegeven.
  Het SBO ontvangt voortaan ook per kwartaal de managementrapportages over WIZ.

 1. Begroting SBO 2017-2019: De inzet van SBO is de in het verleden met de corporaties gemaakte afspraken over de financiering te bestendigen. Het gesprek wordt daarover gevoerd met de corporaties.

 1. Voorbereiding Stuurgroepvergadering van 10 november 2016: Wederom zal SBO bij de verschillende onderwerpen hun standpunten inbrengen en aandacht vragen voor bepaalde kwesties zoals: tijdige beschikbaarheid van percelen voor uitbreiding woonaanbod voor de doelgroep, terugdringen scheefheid, gevolgen van passend toewijzen, de onbekendheid bij vele huurders van het Ondersteuningsfonds blijkens de geringe aanvragen, etc.

 1. Wat verder ter tafel kwam:
 • De doorberekening van de leefbaarheidskosten en ook van de personeelskosten blijkt verschillend te zijn bij de corporaties.

-------------------