Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 6 februari 2017

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) zijn de volgende onderwerpen besproken:

  1. 1.Presentatie ontwikkelingen WiZ en nieuw systeem woonruimteverdeling

I.v.m. dit onderwerp zijn Len Amendt en Yvonne van den Braken namens Woning in Zicht (WiZ) aanwezig om hierover een presentatie te verzorgen.

Corporaties de Leystromen en Casade die bezit hebben in omliggende dorpen en Waalwijk, haken aan bij WiZ. Hierdoor ontstaat er één regionale site voor huurhuizen, wat een langgekoesterde wens is van de wethouder van Wonen, Berend de Vries. Het streven is er op gericht dat alle corporaties zo veel mogelijk dezelfde spelregels gaan hanteren met eventueel een lokaal tintje, zoals de in het kader van het Woonconvenant gemaakte afspraken in Tilburg. De gevolgen voor eventuele verhuisbewegingen van stad naar dorp of andersom zijn een aandachtspunt.

Mede in verband met deze ontwikkeling is er behoefte aan een nieuw woonverdelingssysteem. Bovendien kleven er nadelen aan het huidige systeem. Zo werkt het voor mensen die snel een woning nodig hebben niet optimaal. Ook bleek al eerder dat het optiemodel, waarbij mensen hun interesse voor een bepaald complex of bepaalde woning alvast kenbaar konden door daar van tevoren al op in te schrijven en zolang in de zgn. ‘parkeerstand’ te gaan, zijn doel voorbij te schieten. Dit model is inmiddels afgeschaft. Voortaan wordt iemand die gedurende één jaar niet reageert op een woning beschouwd als niet actief woningzoekende.

WiZ wil een brede discussie gaan starten met zo divers mogelijke groepen woningzoekenden om te horen wat volgens hen een goed systeem zou zijn.

Tijdens deze bestuursvergadering heeft het SBO besloten om het eerstvolgende symposium in april 2017 te wijden aan de nieuwe ontwikkelingen. WiZ zal dan een presentatie verzorgen.       

  1. 2.Nieuws uit de HBO’s

Het beleidsplan van Tiwos is gereed en de HBO is tevreden over haar bijdrage daaraan.

Dat geldt ook voor de bijdrage van HBO 99 aan het ondernemingsplan van WonenBreburg.

Vanuit TBV Wonen is gemeld dat eind 2016 een huurdersplatform is opgericht. TBV werkt niet met bewoners- of huurderscommissies. De komende tijd wordt dit platform verder uitgebouwd.  

  1. 3.Voorbereiding Stuurgroepvergadering Woonconvenant

Adviseur Haico van Nunen bespreekt de onderwerpen die geagendeerd staan op de stuurgroepvergadering van 9 februari.

Vooral de opgave van de taskforce betaalbaar wonen is een belangrijk thema voor het SBO.

  1. 4.Bijeenkomsten met de HBO’s

Op de volgende vergadering zal besproken worden of leden van de HBO’s behoefte hebben aan bepaalde kennis nu meer professionalisering steeds belangrijker blijkt te worden.

-----------------------