Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 29 mei 2017

 

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) zijn de volgende onderwerpen besproken:

 

  1. Symposium 14 juni a.s. over een nieuw woonverdelingssysteem

Het SBO heeft samen met Len Amendt (WiZ) de stellingen besproken die tijdens het komende SBO-symposium aan de orde zullen worden gesteld om de discussie met huurders en ervaringsdeskundigen te voeren over de voorgenomen veranderingen in het WiZ-systeem. Nieuwe ontwikkelingen vragen om aanpassingen in dit woonverdelingssysteem. De coördinatoren van WiZ gaan voor de zomervakantie zoveel mogelijk informatie ophalen uit gesprekken met allerlei partijen in de stad, w.o. woningzoekenden, dit SBO, bestuurders van de corporaties. Na het zomerreces zullen de bevindingen worden voorgelegd aan zowel het SBO als aan de bestuurders van de corporaties en daarna zullen er beslissingen worden genomen m.b.t. de aanpassingen. In elk geval moet het systeem klantvriendelijker worden en ervoor zorgen dat de wachtlijst korter wordt, alsook een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare woonruimte bewerkstelligen.

Het SBO heeft een extra vergadering gepland op 4 september a.s. om de uitkomsten te horen uit alle gevoerde discussies over de WiZ en de verdere plannen m.b.t. dit woonverdelingssysteem.

  1. Stuurgroep 1 juni 2017

De agenda en stukken voor deze stuurgroep zijn uitvoerig door adviseur Haico van Nunen toegelicht en de SBO-leden hebben hun reacties gegeven en besproken welke zaken zij t.a.v. de geagendeerde onderwerpen in de stuurgroep aan de orde zullen stellen. Besproken zal worden:

  • Monitoring van passend toewijzen
  • De stand van zaken m.b.t. de taskforce betaalbaar wonen, w.o. de nieuwbouwopgave huurvoorraad
  • De stand van zaken m.b.t. het woonlastencompensatiefonds en de maatwerkroute die het Instituut Publieke Werken heeft geinitieerd
  • De monitor 2016 van het convenant Wonen met de stand van zaken t.a.v. de gemaakte afspraken en ambities
  • Het activiteitenoverzicht / bod van de corporaties
  1. Nieuws uit de HBO’s

Alledrie de HBO’s hebben hun jaarverslag aan hun achterban gepresenteerd.

De HBO’s gaan bij hun achterban de kennisbehoefte peilen en SBO wil vervolgens e.e.a. inhoudelijk oppakken en een bijeenkomst organiseren voor de HBO’s. Daarvoor zal in september een datum worden geprikt.

Ook ’t Heem zal zich bij het SBO gaan aansluiten.

Om de communicatie tussen de HBO’s en het SBO te bevorderen, is afgesproken dat de leden van de HBO’s het conceptverslag van SBO in dropbox meteen kan inzien zodra dat verslag gereed is. Ook de agenda’s van het SBO staan in dezelfde map die specifiek bedoeld is voor de HBO’s.

De volgende reguliere vergadering van SBO is gepland op 18 september 2017