Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 18 september 2017

 

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) zijn de volgende onderwerpen besproken:

 

 1. Nieuw bestuurslid SBO

Jan van Gestel neemt namens de Kerngroep van wooncorporatie ’t Heem uit Udenhout deel aan het bestuur van SBO en woont de vergaderingen van SBO bij en vanaf januari 2018 ook de stuurgroepvergaderingen Convenant Wonen.

 

 1. Onderzoek naar haalbaarheid microwoningen

Op verzoek van HBO-Tiwos heeft Tiwos een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van microwoningen. Op 26 september j.l. vond daarover een bijeenkomst plaats bij CAST.

 

 1. Manifest Senioren Raad

SBO neemt in de persoon van de voorzitter (Gerard Klaassen) deel aan de werkgroep Wonen en Zorg van de Senioren Raad vanwege de raakvlakken met huurdersbelangen.

 

 1. Map in dropbox voor HBO-bestuursleden

Om HBO-bestuursleden sneller van actuele informatie te voorzien is in dropbox voor hen een specifieke map aangemaakt waarin ze stukken (agenda’s en verslagen) van het SBO en het verslag van de voorbereiding voor de stuurgroepvergadering Convenant Wonen kunnen raadplegen. 

 

 1. Stuurgroep Convenant Wonen 21 september

De volgende agendapunten zijn aan de orde gekomen:

 • Stedelijke SVB: dit betreft een actuele kaart voor het stedelijke strategisch voorraadbeleid. SBO (via haar vertegenwoordigers in de stuurgroep) zal inzage krijgen.
 • Ontwikkeling sociale huurvoorraad: in de stuurgroep zijn diverse scenario’s besproken in relatie tot prognoses. De verwachting is meer vraag naar sociale huurwoningen.
 • Opgave taskforce convenantperiode: De opgave is binnen de convenant periode 820 sociale huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. SBO volgt de plannen voor realisatie van deze opgave nauwgezet.
 • Spoedzoekers; de directeur van Tiwos heeft in zijn presentatie de opgave toegelicht en suggesties aangedragen voor het huisvesten van spoedzoekers.
 • Wijziging beleid ontruiming en inboedels: de gemeente Tilburg heeft het ontruimingsbeleid aangepast waarbij de verantwoordelijkheid en kosten worden neergelegd bij de corporaties.
 • Aanwending Niet Fysieke Aspecten Herstructurering: WonenBreburg en TBV hebben subsidie aangevraagd voor een project gericht op ondersteuning van kwetsbare burgers.
 • Huisvesting statushouders Tilburg: SBO wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 • CO2 neutraal wonen: de routekaart CO2 wordt herijkt. SBO wordt via de werkgroep Energie op de hoogte gehouden.

 

 1. Nieuws uit de HBO’s

De HBO’s zoeken regelmatig nieuwe bestuursleden; dit keer m.n. HBO-Tiwos en de HBO in oprichting van ’t Heem.
De HBO’s worden door de eigen corporatie betrokken bij nieuwe benoemingen in de directie (o.a. directie van WonenBreburg krijgt een nieuwe directeur-bestuurder) zo ook bij nieuwe leden voor  de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht.

 

Meerdere bestuursleden nemen deel aan het Wooncongres in Den Haag op 9 november.

 

 1. Vergaderingen SBO in 2018:
  12 februari -           stuurgroep Convenant Wonen:           19 februari

11 juni                   -                                                                      14 juni

27 augustus           -                                                                      4 september

19 november         -                                                                      26 november

 

-----------------------