T.b.v. de website

 

Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 8 februari 2018

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) zijn de volgende onderwerpen besproken:

 

 1. Stand van zaken WiZ

Len Amendt en Margriet Potters hebben de stand van zaken m.b.t. WiZ sinds het SBO-symposium in juni 2017 nader toegelicht. Casade en De Leyestroom zijn definitief aangesloten bij WiZ. Er hebben veel stadsgesprekken plaatsgevonden met ruim 100 woningzoekenden, met allerlei betrokken zorginstellingen (zoals het Veiligheidshuis, Kompaan en de Bocht etc.) en er zijn gesprekken gevoerd met de bestuurders van de corporaties. Doel van al die gesprekken was enige richting te krijgen over hoe verder met WiZ. Op 24 oktober 2018 verzorgt SBO een symposium over WiZ.

 1. Jaarverslag SBO 2017

Voorbereidingen zijn er getroffen voor de samenstelling van het jaarverslag dat verzorgd wordt door het secretariaat.

 1. Planning symposia in 2018

Een eerste planning en te behandelen onderwerpen is besproken. Dit jaar organiseert SBO 3 symposia.

 1. Stuurgroep Convenant Wonen 19 februari

De stuurgroep is voorbereid en de volgende agendapunten zijn aan de orde gekomen:

 1. Presentatie Wijktoets (gemeente Tilburg)
 1. Notulen en actielijst vergadering stuurgroep 30 november 2017
  Notitie ‘benen op tafel’ 22 januari inz. Wonen & Zorg
 2. Notitie update stedelijke ontwikkelingsstrategie 
 3. Clausule 10-jarig huurprijsplafond bij grondtransactie Taskforceprojecten
 4. Doorontwikkeling pilot woonlastencompensatie

 

 1. Nieuws uit de HBO’s
  T.t.z. wordt rt een gezamenlijke bijeenkomst voor de HBO’s georganiseerd om de HBO’s bij te praten over de stand van zaken m.b.t. WiZ.
 1. Volgende vergaderingen SBO in 2018:                         Stuurgroep Convenant:

19 maart

23 april

11 juni                               -                                                                      14 juni

27 augustus                       -                                                                      4 september

19 november                     -                                                                      26 november

-----------------------