T.b.v. de website

 

Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 19 maart 2018

Deze extra-vergadering is belegd om alvast het symposium voor 23 mei voor te bereiden alsook zaken te bespreken m.b.t. het Jaarverslag SBO 2017.

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) zijn de volgende onderwerpen besproken:

 

 1. Symposia SBO 2018

De volgende data en onderwerpen zijn vastgelegd:

Symposium op woensdag 23 mei 2018 -  Thema Wijktoets  

Symposium op woensdag 12 september 2018  - Thema  huisvesting verwarde personen     

Symposium op woensdag 24 oktober 2018 – thema WiZ (Woning in Zicht)                                                                               

 1. Werkgroep Energie
  Namens SBO neemt adviseur Haico van Nunen deel aan deze werkgroep. Zij zijn bezig met de routekaart Tilburg CO2 neutraal om te bepalen waar de koers naartoe gaat. Daarvoor zitten Aces, corporaties en de gemeente Tilburg met elkaar aan tafel.

 

 1. Seniorenraad

Gerard Klaassen zit namens SBO in de Seniorenraad m.b.t. het thema wonen/huurdersbelangen.   De Seniorenraad is een adviesorgaan voor de gemeente Tilburg en wordt 2x per jaar door de gemeente uitgenodigd voor overleg over velerlei zaken m.b.t. senioren. SBO ontvangt de verslagen van de vergaderingen van de Seniorenraad ter kennisname. 

 1. Nieuws uit de HBO’s
 • Het jaarverslag van Tiwos is nagenoeg gereed. De huuraanpassing van Tiwos 2018 wordt op 28 maart afgerond.
 • Gesprekken over de huuraanpassing 2018 met WonenBreburg lopen nog.
 • HBO Woonstichting ’t Heem wordt binnenkort formeel bij de notaris geregistreerd.
 • ’t Heem gaat voor 2018 huurmatiging toepassen en niet de volledige wettelijke mogelijkheden tot huurverhoging gebruiken.
 • Het trieste bericht is ontvangen over het plotselinge overlijden van de directeur van TBV, Rob Vinke.
 • Met het interim-bestuur van TBV wordt overlegd over de huurverhoging voor 2018.
 1. Vergaderingen SBO in 2018: Stuurgroep Convenant:
  23 april

11 juni                   -                                                                                  14 juni

27 augustus           -                                                                                  4 september

19 november         -                                                                                  26 november

-----------------------