T.b.v. de website

 

Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 11 juni 2018

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) is de Stuurgroepvergadering Convenant Wonen van 14 juni voorbereid. Bij de volgende onderwerpen is nader stil gestaan:

 

  1. Symposia SBO 2018

Het symposium op woensdag 23 mei 2018  met als thema de Wijktoets waar zeer drukbezocht en inhoudelijk geslaagd. De gemeente heeft uitvoerig informatie gegeven over de beelden (fysiek, sociaal en qua veiligheid) die uit de wijktoets naar voren komen en welke wijken de gemeente samen met wijkpartners extra aandacht gaan of blijven geven.


Het eerstvolgende symposium is op woensdag 12 september 2018 en gaat over ‘personen met verward gedrag’. Door het ingezette beleid van de overheid, klinieken die sluiten, moeten steeds meer mensen met verward gedrag thuis ambulant worden behandeld. Daarop wordt de zorg afgestemd,  maar het heeft ook impact op de directe omgeving, want deze mensen komt men tegen in het wooncomplex of in de wijk. Hoe met eventueel overlastgevend gedrag omgaan etc. Dat soort vragen komen aan bod en ook een ervaringsdeskundige komt vertellen.

Het symposium over de WiZ (Woning in Zicht) dat op woensdag 24 oktober 2018 zou plaatsvinden, wordt doorgeschoven naar begin 2019.    

  1. Stuurgroep 14 juni                                                                       

Belangrijkste bespreek- en vraagpunten zijn:

  • Doorstroming van ouderen naar een passende woning is een belangrijk onderwerp. Daarom vraagt SBO of WMO-geld ook ingezet mag worden als verhuiskostenvergoeding ter bevordering van de doorstroming van ouderen. Nu houdt de huursprong mensen tegen om te verhuizen.
  • De monitor Convenant Wonen 2017 is geëvalueerd. SBO is zeer kritisch t.a.v. gestelde doelstellingen; SBO twijfelt of de nieuwbouwopgave wel wordt gehaald. Het opstarten van de Taskforce gaat zeer moeizaam. Zo ook is men kritisch over de verduurzaming, of dat wel snel genoeg gaat.
  • In het kader van het toewijzingsbeleid is onder de vlag van het convenant een regeling voor woonlastencompensatie ontwikkeld. SBO heeft steeds aangedrongen op meer bekendheid geven aan die regeling zodat er ook gebruik van wordt gemaakt.
  • Uit de reserve voor Niet Fysieke Aspecten Herstructurering (NFAH) worden enkele aanvragen vanuit bewonersorganisaties bekostigd, vaak ter aanvulling van het beschikbare budget.
  • Landelijk wordt het beleid Passend toewijzen geëvalueerd. De vraag is of passend toewijzen tot gettovorming leidt.
  1. Vergaderingen SBO in 2018: Stuurgroep Convenant:
    27 augustus           -                                                                                  4 september

19 november         -                                                                                  26 november

-----------------------