T.b.v. de website

 

Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 27 augustus 2018

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) is de Stuurgroepvergadering Convenant Wonen van 4 september  voorbereid en het symposium ’Thuis in de wijk’ op 12 september. Voorts heeft Kim Wijnen van WonenBreburg (zij is de nieuwe projectleider voor WiZ) uitleg gegeven en een presentatie verzorgd over “Toekomst Wonen In Zicht”.

 

Bij de volgende onderwerpen is nader stil gestaan:

 

  1. Toekomst Wonen In Zicht:

De toekomstplannen voor de WiZ zijn toegelicht. Een aantal zaken zijn al, of worden nog in WiZ veranderd. Bijvoorbeeld worden ouderen die zich uit voorzorg inschrijven voortaan apart geregistreerd. En wordt bekeken hoe beter binnen het bezit van de 6 corporaties kan worden doorgeschoven.

Met het SBO wordt over de veranderingen in de WiZ in algemene zin gesproken. Daar waar het gaat om specifieke thema’s, worden de eigen HBO’s erbij betrokken.

  1. Symposia SBO 12 september 2018

Het symposium krijgt als titel ‘Thuis in de wijk’. Michiel Luigjes van de gemeente Tilburg is in de vergadering aangeschoven voor overleg over de aanpak en inhoud van het symposium. Omdat zijn collega Sandra Timmermans is verhinderd, zal  hij uitleg komen geven over hoe de ketensamenwerking in Tilburg is georganiseerd ten aanzien van het omgaan met personen met verward gedrag. De aanpak is er mede op gericht om overlast in buurten in te dammen. Daaromtrent is een systeem en een centraal meldpunt ingericht met ketenpartners.

  1. Stuurgroep 12 september                                                                       

Belangrijkste bespreek- en vraagpunten zijn:

  • Inzet tweehurenbeleid als instrument voor de huurstelling? Dat is de vraag.
  • Stand van zaken m.b.t. een aantal onderwerpen uit het convenant zijn toegelicht
  • Een visie m.b.t. het strategisch voorraadbeleid is er (nog) niet
  • Presentatie routekaart CO2 neutraal: dit is vooral voor de corporaties een instrument om te kunnen sturen in de tijd en om te zorgen voor de juiste financiële middelen.
  1. Vergaderingen SBO in 2018: Stuurgroep Convenant:

19 november         -                                                                                  26 november

-----------------------