T.b.v. de website

 

Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 19 november 2018

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) is de Stuurgroepvergadering Convenant Wonen van 27 november  voorbereid en was Caroline de Clerck van ContourdeTwern aanwezig om SBO bij te praten over buurtbemiddeling. 

Bij de volgende onderwerpen is nader stil gestaan:

 

 1. Buurtbemiddeling

Dit is een instrument dat in Tilburg veelvuldig wordt ingezet bij burenruzies. ContourdeTwern heeft dit instrument ontwikkeld, begeleidt het proces en leidt buurtbemiddelaars op. Signalen over conflicten tussen buren kunnen via diverse kanalen (woningconsulenten, huismeesters, buurtbeheerder etc.) bij ContourdeTwern worden gemeld. Als er bij de betrokken buren de bereidheid is om met elkaar in gesprek te gaan, dan zal de buurtbemiddelaar als objectief en neutraal persoon die gesprekken begeleiden naar een voor beide partijen meest wenselijke oplossing voor de situatie.

 1. Fusieplannen
  Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen hebben de intentie uitgesproken om te gaan fuseren.
  Er is een nieuwe directeur gevonden voor TBV Wonen die in het voorjaar de interim directeur Ton Streppel zal opvolgen.
 2. Voorstel Doorstroom Tiwos
  HBO Tiwos heeft een voorstel uitgewerkt dat ze via het SBO in de Stuurgroep gaan inbrengen. Het betreft het voorstel om te onderzoeken of de doorstroom van ouderen naar een meer passende woning kan worden bevorderd door die overstap financieel ook mogelijk te maken, eventueel met een bijdrage vanuit de gemeente in het kader van de WMO.

 

 1. Stuurgroep 12 september                                                                       

Belangrijkste bespreek- en vraagpunten zijn:

Allerlei onderwerpen uit de prestatieafspraken die in Tilburg gezamenlijk zijn gemaakt, zijn tegen het licht gehouden. Eigenlijk vraagt de minister om een bod per corporatie. De wijze van  samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersbelangen in Tilburg is uniek. De HBO’s worden, zoals wettelijk ook verplicht is, gekend in de prestatieafspraken van de eigen corporatie. 

 1. Planning vergaderingen SBO in 2019: Stuurgroep Convenant:

11 februari (27 februari symposium)

11 maart                                                   -                                   14 maart

1 april (22 mei symposium)

3 juni                                                        -                                   13 juni

9 september                                             -                                   12 september

7 oktober (evt bijeenkomst HBO’s)

11 november (symposium 20 nov.)          -                                   19 of 20 november

 

-----------------------