Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 11 februari 2019

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) is in deze extra SBO-vergadering met name de voorbereiding van het van het symposium op 27 februari a.s. besproken.

Bij de volgende onderwerpen is nader stil gestaan:

 

  1. Kennismaking met nieuwe beleidsmedewerker Wonen

Mevrouw Katrien van Gils is aanwezig voor een kennismaking, omdat zij de nieuwe beleidsmedewerker is voor Wonen bij de gemeente Tilburg. Zij heeft Ingrid de Rooij in haar functie als beleidsmedewerker Wonen opgevolgd. Ingrid blijft wel betrokken bij het aandachtsveld Wonen en Zorg, w.o. ouderenbeleid. Katrien is betrokken bij het opstellen van het nieuwe convenant. Voorts bevat haar takenpakket: woonbeleid, woonwagenbeleid en woonadvisering. Zij juicht de samenwerking van de HBO’s van de corporaties in deze setting van het SBO toe.

Op weg naar het nieuwe convenant zullen er periodiek gesprekstafels worden georganiseerd rondom diverse thema’s: Sociaal/betaalbaarheid - met input uit onderzoek van Rigo; Leefbaarheid en Duurzaamheid. Aan de opzet en planning wordt nog gewerkt en een voorstel daarover volgt.  

SBO heeft aangegeven dat m.n. de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van huurwoningen voor hen de belangrijke onderwerpen zijn en dat men benieuwd is naar de opgave die Rigo ziet in relatie tot de woonlastenproblematiek. De woonlasten (denk bijv. aan de kortingen op pensioenen) dient een cruciale component te zijn in het huurbeleid. De adviseur van SBO zal aan de diverse gesprekstafels deelnemen.

  1. Voorbereiding symposium over Verduurzaming, op 27 februari 2019
    Hiervoor waren aanwezig de heren Peter Nouwens (de dagvoorzitter), Nicolaas Veltman (gemeente Tilburg), Peter den Biggelaar (TBV Wonen), en mevrouw Kim Wijnen (Wonen Breburg)
    SBO wil m.b.t. dit belangrijke en actuele thema de huurders informeren over wat er allemaal de komende jaren op stapel staat. Tijdens het symposium wil men veel informatie geven, met voldoende ruimte voor de achterban hun stem te laten horen.

 

Het thema verduurzaming is heel breed, maar wordt voor dit symposium ‘verengd’ naar de energietransitie in relatie tot het klimaatakkoord, want daar gaan mensen in de buurten wat van merken. De rol van de gemeente en die van de corporaties moet dan duidelijk zijn, maar ook wat bewoners zelf kunnen doen. In het symposium zal het wat, wanneer en hoe worden belicht:  a) wat algemeen en landelijk de verduurzamingsopgave is; b) wat de gemeentelijke opgave is en c)  hoe corporaties als startmotor ermee aan de slag gaan. Ook zal in gegaan worden op wat men als bewoner zelf al kan doen.

 

  1. TBV

De heer Paul Kouijzer is met ingang van 1 maart de nieuwe directeur geworden bij TBV Wonen.

  1. Omgangscode

Elke HBO bespreekt met de eigen corporatie wat er eventueel moet worden gewijzigd in de omgangscode. Gerard zou het liefst zien dat de aangesloten HBO’s weer toewerken naar één gemeenschappelijke omgangscode. In de omgangscode moeten bedragen worden aangepast maar ook teksten worden geactualiseerd. In december van dit jaar dient de omgangscode klaar te zijn en de nieuwe gaat in vanaf januari 2020.

I.v.m. de komende fusie van ’t Heem met TBV zal het gesprek over de omgangscode later, wellicht na de zomer, opstarten. Elke HBO rapporteert in het SBO over de voortgang in het gesprek binnen de eigen geleding over de omgangscode.

De adviseur van HBO Wonen 99 zal de omgangscode van WonenBreburg vergelijken met die van SBO om te kijken op welke punten er verschillend zijn.

 

-----------------------