Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 11 maart 2019

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) is de Stuurgroepvergadering Convenant Wonen van 14 maart 2019 voorbereid.

Bij de volgende onderwerpen is nader stil gestaan:

 

  1. Meerjarenbegroting SBO 2020-

In overleg met de gemeente is gekozen voor een meerjarenbegroting voor een periode van 4 jaar (2020-2024).

 

  1. Nabeschouwing symposium Verduurzaming, 27 februari 2019

Van het symposium is een uitvoerig en helder verslag gemaakt dat op de website van SBO voor belangstellenden beschikbaar is.  De bijeenkomst werd als zeer waardevol beschouwd en ondanks voetbal op die avond was de opkomst goed.

 

  1. Fusie Tiwos en Woonstichtnig ‘t Heem
    Het proces verloopt voorspoedig. De voorgenomen fusiedatum is 1 juli 2019.

 

  1. Stuurgroep 14 maart

Belangrijkste bespreek- en vraagpunten zijn:

 

  • Doorstroming ouderen

Het initiatief kwam (via Tiwos) bij SBO, waarin de doorstroming centraal stond. Met name het feit dat een (te) hoge huur betaald moet worden in een nieuwe woning zorgt ervoor dat er geen doorstroming plaatsvindt. De vraag is aan de corporaties gesteld of ze bereid zijn iemand die uit een eengezinswoning wil verhuizen naar een woning met min of meer vergelijkbare huur mogelijk te maken’. SBO wacht nog op een eenduidig antwoord. De corporaties zouden onderling moeten kijken hoe de verschillen te verrekenen zijn.

  • Woningmarktonderzoek

RIGO gaat het woningmarktonderzoek opnieuw uitvoeren. Middels een oplegnotitie is de opdracht bepaalt en de aanvullende te onderzoeken thema’s.

  • Proces nieuw convenant Wonen 2020-2025

Er staan drie thema’s centraal: Sociaal domein, Betaalbaarheid en beschikbaarheid en Verduurzaming. Via de BOB-werkwijze zal het proces verlopen: Beeldvormend, Oordelend, Besluitvormend. Naar verwachting is het Convenant niet eerder dan in maart 2020 gereed.

  • Prikkelarm wonen:

Allerlei initiatieven lopen hieromtrent en divers zorpartijen zijn daarbij betrokken.

-----------------------