Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 15 april 2019

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) stond in deze vergadering vooral het onderwerp WIZ centraal.

Bij de volgende onderwerpen is nader stil gestaan:

 

  1. Symposium over WIZ (Woning in Zicht)

Omdat er momenteel geen bijzonderheden te melden zijn over de WIZ, is besloten het op 22 mei geplande symposium te annuleren.

Vast is gesteld dat het SBO niet het gremium om de WIZ inhoudelijk te bespreken, omdat de WIZ losstaat van de stuurgroep en van de gemeente. SBO heeft voor dit onderwerp geen formele inspraak. De invloed van huurders loopt langs de lijn van het overleg van de HBO’s met de eigen directie, aangezien elke corporatie lid is van de WIZ. Wel wil SBO op de hoogte zijn van alle  ontwikkelingen in het algemene belang van huurders. T.z.t. zal SBO alsnog een symposium organiseren en daarvoor ook de huurders van Casade en Woningstichting Leystromen uitnodigen aangezien die corporaties onlangs zijn aangesloten bij de WIZ.  

De vertegenwoordigers van de HBO’s zijn erop gewezen dat ze het onderwerp WIZ zelf in hun overleg met de directie moeten aankaarten, omdat blijkt dat ze er niet vanzelfsprekend in worden gekend door hun directie. Belangrijk is de vinger aan de pols te houden en in vroegtijdig stadium erin mee te denken.

Voor de volgende SBO-vergadering zijn de betrokken beleidsmensen van de WIZ uitgenodigd om  uitleg te komen geven over de stand van zaken. 

  1. Omgangscode corporaties
    Adviseur Thea de Feyter heeft in opdracht van HBO Wonen 99 een vergelijking gemaakt van de omgangscode van Wonen Breburg/SHW met de omgangscode die SBO heeft getekend. Met plussen en minnen zijn de beide omgangscodes vergeleken. De inzet in SBO-verband is om tot een voor huurders in Tilburg zo goed mogelijke gezamenlijke omgangscode te komen.

 

 

  1. Organisatie SBO                                                                       

In de vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de statuten van SBO en de vraag of een Huishoudelijk Reglement wenselijk is met een rooster van aftreden. Dit onderwerp krijgt in de komende tijd aandacht.

  1. Thematafels op weg naar een nieuw convenant

SBO heeft de taken onderling verdeeld w.b. de deelname aan de 3 thematafels.

-----------------------