Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 3 juni 2019

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering) is in deze vergadering uitgebreid gesproken over zaken m.b.t. de WIZ.

Bij de volgende onderwerpen is nader stil gestaan:

 

  • WIZ (Woning in Zicht)

De beleidsmensen van WIZ (Chris Faro en Len Amendt) zijn uitgenodigd om uitleg te geven over de stand van zaken. Casade en Leystromen zijn aangesloten bij de WIZ en verkend zal worden wat het betekent nu stad en dorpen via één loket de woningen gaan verdelen.

Voor WIZ is een nieuw ondernemingsplan opgesteld. Een belangrijke verandering is dat woningzoekenden meer bij ontwikkelingen m.b.t. het WIZ-systeem worden betrokken, bijv. via het klantenpanel.
Bekeken wordt hoe SBO namens de huurders te betrekken bij de samenstelling van de geschillencommissie (voorheen klachtencommissie).


SBO overweegt om in de loop van 2020 een symposium over de WIZ te organiseren en zal bekijken hoe de huurdersbelangenorganisaties van Casade en Leystromen bij het symposium te betrekken.

  • Bod / activiteitenoverzicht 2020

In het aangeleverde overzicht wordt een tussenstand gegeven. Op 1 juli moet het bod van de corporaties wettelijk ingediend zijn.

Omdat de voorzitters van de HBO’s het bod moeten ondertekenen is afgesproken dat elke HBO zelf een reactie terug koppelt op het aangeleverde activiteitenoverzicht.

  • Website SBO en AVG

Besproken is dat in verband met de AVG er op de site van SBO eventueel privacygevoelige informatie moet worden verwijderd.

 

  • Thematafels

In het kader van het proces naar een nieuw convenant worden thematafels georganiseerd.

De thematafel ‘verduurzaming’ vindt plaats op woensdag 12 juni a.s.

 

  • Omgangscode corporaties

Een traject is afgesproken hoe toe te werken naar één gezamenlijke omgangscode voor de huurders van alle betrokken woningcorporaties.

 

  • Organisatie SBO

In de vergadering is uitgebreid stil gestaan bij de statuten van SBO en de vraag of een Huishoudelijk Reglement wenselijk is met een rooster van aftreden. Dit onderwerp krijgt in de komende tijd aandacht.