Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 22 juli 2019

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering, rondje HBO’s) is in deze vergadering de stuurgroep voorbereid die plaatsvindt op 25 juli a.s.

Bij de volgende onderwerpen is nader stil gestaan:

 

 • Mededelingen
 • Officieel heeft SBO het bericht ontvangen van de fusie tussen ’t Heem en TBV per 1 juli 2019.
 • Overwogen wordt om in november een symposium te organiseren i.v.m. de aanloop naar het nieuwe convenant.
 • Belangrijke bespreekpunten voor de stuurgroep Convenant van 25 juli:
 • Gebrek aan doorstroming, m.n. ouderen willen naar betaalbare aangepaste woningen doorstormen
 • Definitie spoedzoekers
 • Monitor: Deze laat zien dat de afspraken in het convenant voor een groot deel zijn nagekomen. Wel blijven de woningaantallen een aandachtspunt. Ook aandachtspunt is de afspraak m.b.t. de EFG labels en welke strategie er wordt gevolgd om die woningen aan te passen
 • Bod prestatieafspraken 2020: prognose betaalbare woningen laat zien dat de afspraken in 2019 niet worden gehaald.
 • Memo taskforce: De vraag die SBO zich hierbij stelt is of de uitgangspunten voor de voorraadopbouw nog wel correct zijn. Waarom nog bouwen voor het stuk KKG-ATG1 nu de doelstelling al is gehaald?
 • Proces naar een nieuw convenant: het plannen van de data voor thematafels verloopt heel moeizaam waardoor het proces stokt.
 • 8 aanvragen te financieren uit het budget niet-fysieke aspecten herstructurering worden voorgelegd aan de stuurgroep ter fiattering.

 

 

 • Fusie HBO’s ’t Heem en TBV
  Voortvarend wordt toegewerkt naar de vorming van één HBO met als eindtermijn eind 2020.