Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 16 september 2019

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering, rondje HBO’s) is in deze vergadering vooral tijd gewijd aan bespreking van het proces naar één omgangscode.

Bij de volgende onderwerpen is nader stil gestaan:

 

 • Mededelingen
 • De penningmeester van SBO is in conclaaf met de gemeente om te kijken of de subsidieaanvraag gebaseerd kan worden op een meerjarenbegroting voor SBO.
 • Omgangscode
  De omgangscode herstructurering loopt dit jaar af en moet bij voorkeur eind van dit jaar worden. herzien. Zolang er geen nieuwe is, blijft de huidige van kracht.

  Caroline Doggen (beleidsmedewerker TBV) is aanwezig om de aanpak toe te lichten om voor de betrokken corporaties te komen tot een gezamenlijke omgangscode, nl. door een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers vanuit de corporaties. Namens SBO zal adviseur Haico van Nunen aansluiten.
  In het kader van het toewijzingsbeleid is men voornemens om ook Casade en De Leystroom bij het proces om tot één omgangscode te komen, te betrekken. De werkgroep Omgangscode gaat ook na of Woonveste erbij moet worden betrokken.

 

 • Symposium i.v.m. het nieuwe convenant

Omdat de planning m.b.t. het nieuwe convenant niet wordt gehaald (het lukt niet om tijdig de thematafels te organiseren) wordt het niet zinvol geacht om het symposium te laten doorgaan. Verwacht wordt dat het nieuwe convenant pas in april/mei 2020 gereed zal zijn.

 

 

 • Belangrijke bespreekpunten voor de stuurgroep Convenant Wonen op 19 september:
 • Aandacht voor doorstroming ouderen krijgt aandacht en dit punt komt ook in het convenant. Is ook onderdeel in het RIGO-onderzoek
 • Voortgang proces naar een nieuw convenant
 • Prestatieafspraken 2020 en ondertekening regelen
 • Woningmarktonderzoek RIGO
 • Noodzaak voor nieuwe bouwlocaties is groot. Idee HBO Wonen ’99 om via een oproep aan burgers te vragen welke locaties er eventueel voor geschikt zijn.