Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 11 november 2019

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering, rondje HBO’s) is in deze vergadering met name gesproken over het proces naar een Transitie Visie Warmte.

In de SBO-vergadering van 11 november zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 

  • Themabijeenkomst omgangscode

In principe was die op 27 november gepland voor de HBO’s, doch omdat van Lidewij van Bakel is vernomen dat er vanuit de betreffende werkgroep nog niets is te melden, wordt die bijeenkomst geannuleerd.

  • Huishoudelijk Reglement SBO en rooster van aftreden

Eerder is de behoefte uitgesproken om naast de statuten ook een huishoudelijk reglement op te stellen en een rooster van aftreden. Een eerste opzet zal worden uitgewerkt en t.z.t. besproken.

 

  • Transitie Visie Warmte

Bart Wesselink is door de gemeente Tilburg ingehuurd om het proces naar een transitie Visie Warmte voor te bereiden, welk proces in 2020 gaat lopen. Hij gaf een toelichting en kreeg alvast heel wat tips mee van SBO, vooral m.b.t. de communicatie met de achterban. SBO kan hier uitdrukkelijk een rol in vervullen.
Elke gemeente in Nederland moet een transitievisie opmaken waarin ze aangeven in welke wijken ze af willen van aardgaswarmte.

Op dit onderwerp zullen Haico van Nunen en Jan van Gestel voor Bart Wesselink als de contactpersonen namens SBO optreden. Zodra het plan van aanpak om te komen tot de Warmtevisie gereed is, wordt dat ook aan SBO voorgelegd.

  • Belangrijke bespreekpunten voor de stuurgroep Convenant Wonen op 20 november 2019
  • Het in de vorige stuurgroep besproken bod, is aangepast en ligt voor ter ondertekening.
  • Woningmarktonderzoek RIGO: behoefte is aan verdieping op een aantal onderwerpen.
  • Taskforce nieuwbouwproductie: cruciaal is de vraag welke middelen nodig zijn om de nieuwbouwbehoefte te kunnen realiseren.
  • HBO-TBV

Eind maart 2020 zal er nog maar één HBO voor TBV Wonen bestaan. Besproken wordt wie er dan namens deze HBO zitting blijft hebben in SBO, in principe een afgevaardigde namens HBO-TBV Kleine kernen, en een afgevaardigde uit de ‘oude’ HBO-TBV.

  • Vergaderplanning 2020

De vergaderplanning van SBO wordt afgestemd op die van de stuurgroepvergaderingen Convenant Wonen, echter voor 2020 zijn er nog maar 2 data ingepland (22 januari en 19 februari). Geprobeerd wordt om toch alvast een jaarplanning voor SBO te maken.