Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 20 januari 2020

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering, rondje HBO’s) is in deze vergadering de stuurgroep van 22 januari voorbereid.

In de SBO-vergadering van 20 januari zijn de volgende onderwerpen besproken:

 

  • Belangrijke bespreekpunten voor de Stuurgroep Convenant Wonen op 22 januari
  • Voortgang van het maatwerkboard
  • Bevindingen uit de thematafels: Een aantal beeldvormende en oordeelsvormende tafels hebben inmiddels plaatsgevonden. In hun breedheid laten de thematafels zien dat het complexe dilemma’s zijn. De discussie zal gaan over wat er prioriteit moet krijgen tussen de thema’s onderling.
  • Het inrichten van het verdere proces om te komen tot besluitvorming en tot afspraken om vast te leggen in het nieuwe convenant.

  • Omgangscode
    Dit proces is opgestart. De in de werkgroep besproken aandachtspunten en overwegingen zijn gedeeld. SBO overweegt nu om in maart een themabijeenkomst te organiseren voor de HBO’s over de stand van zaken m.b.t. de omgangscode.

 

 

  • Startbijeenkomst Plan van aanpak Transitie Visie Warmte

Een bijeenkomst is gepland op 13 februari a.s. Haico van Nunen en Jan van Gestel zullen hieraan deelnemen.

  • Nieuws uit de HBO’s:

De HBO’s bespreken met hun corporatie diverse kwesties m.b.t. huurcontracten en inzake de basiskwaliteit voor sociale huurwoningen.

Is er een definitie seniorenwoning in relatie tot een WMO-indicatie? Neen. Het label ‘seniorenwoning’ wordt door corporaties niet meer gehanteerd. WMO-indicatie geldt voor de woning met een aanpassing, of geldt voor verhuizen naar een passende woning in de buurt.