Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 17 februari 2020

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering, rondje HBO’s) is in deze vergadering de stuurgroep van 19 februari voorbereid.

In de SBO-vergadering van 17 februari zijn de volgende onderwerpen besproken:

Concept Plan van aanpak transitievisie Warmte gemeente Tilburg

Namens SBO hebben Haico van Nunen  en Jan v. Gestel deelgenomen aan de aftrapbijeenkomst in de LocHal waar alle bij dit onderwerp betrokken partijen bij aanwezig waren en waar een toelichting is gegeven op het proces voor de totstandkoming van de Tilburgse transitievisie Warmte.

Om tot een Transitievisie te komen, zullen er vanaf juni dit jaar tot juni 2021 bijeenkomsten worden gepland waarbij ook een vertegenwoordiging vanuit het SBO is gewenst. Haico van Nunen zal namens SBO deze bijeenkomsten bijwonen.

Huishoudelijk Reglement SBO:

Bespreking hiervan schuift door naar de extra SBO-vergadering op maandag 2 maart.

Stand van zaken Omgangscode

Er hebben 2 sessies van de werkgroep Omgangscode plaatsgevonden. Een aantal mogelijke wijzigingen is besproken. Het nadrukkelijke streven is toe te werken naar één en dezelfde omgangscode voor de Tilburgse corporaties.. Onduidelijkheid is er nog over de vormgeving van de omgangscode. De huidige opzet en vorm is ook juridisch gezien niet meer in overeenstemming met de Woningwet. Uiteindelijk wil men toewerken naar een compactere omgangscode. Het uitgangspunt blijft dat de huurder in het nieuwe voorstel er in het totaalplaatje niet op achteruitgaat.