Besproken onderwerpen in de extra  SBO bestuursvergadering van 2 maart 2020

In deze extra bestuursvergadering is het Huishoudelijk reglement van het SBO besproken en vastgesteld.

Het huishoudelijk reglement van Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBOT) is een uitwerking van de statuten van de stichting welke is opgericht op 27 februari 2003.

Dit reglement legt de onderlinge afspraken binnen het bestuur van de stichting vast en moet gezien worden als een aanvulling op de statuten.

Het opstellen van dit huishoudelijk reglement vindt zijn weerslag in het statuut onderdeel: Het bestuur van het SBOT, artikel 5, lid 1-8 (zie bijlage), en tevens in de sinds de oprichting van het SBOT veranderende wetgeving op het gebied van medezeggenschap en participatie van huurders en huurdersorganisaties waarbij transparantie in verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden noodzakelijk zijn geworden.

Het huishoudelijk regelement wordt opgesteld in de geest van de Governance code voor woningcorporaties 2020  (d.d. 21-11-2019), opgesteld door Aedes en onderschreven door de Woonbond en gebaseerd op de uitgangspunten voor goed bestuur zoals opgenomen in het Handboek Huurdersorganisaties Plus van de Woonbond.

Het bestuur van het SBOT wil voldoen aan de uitgangspunten van goed bestuur om zodoende ook aan partners duidelijk te maken dat er vanuit een professionele insteek, maar als vrijwilligers, gewerkt wordt met daaraan verbonden verantwoordelijken en aansprakelijkheden.

Daar waar dit huishoudelijk reglement in strijd is met de statuten of de wet- en regelgeving, dan prevaleren deze boven dit huishoudelijk reglement.

Het huishoudelijk reglement wordt jaarlijks geƫvalueerd en indien nodig bijgesteld aan veranderende wetgeving of inzichten.

Tevens is een rooster van aftreden vastgesteld waarbij is afgesproken dat beide zaken effectief worden per 6 april 2020.

Tevens is de laatste hand gelegd aan het jaarverslag 2019.