Besproken onderwerpen in de SBO bestuursvergadering van 13 mei  2020

Vanwege de Corona richtlijnen is deze vergadering via Teams uitgevoerd.

Naast de vaste agendapunten (ingekomen stukken, mededelingen, agendavaststelling, vaststelling notulen vorige vergadering, rondje HBO’s) is in deze vergadering de extra stuurgroep van 15 mei  voorbereid.

In de SBO-vergadering van 13 mei zijn de volgende onderwerpen besproken:

 

Rekenkamer Tilburg.

Op verzoek van de Raad heeft de Rekenkamer Tilburg het SBO benadert met de vraag: In welke mate sluit het aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente Tilburg aan op de vraag vanuit de doelgroep en hoe verhoudt zich dat tot de beleving van inwoners van de gemeente Tilburg mede in het licht van de leefbaarheid in wijken en dorpen. De vraag is uitgesplitst in een aantal deelvragen die door het SBO zullen worden beantwoord.

Voorbereiding extra-Stuurgroep 15 mei 2020

Onder leiding van adviseur Haico van Nunen wordt aan de hand van zijn notitie de agendastukken voor deze Stuurgroep doorgenomen, in het bijzonder de concepttekst versie 2 van het nieuwe convenant, en het document met concrete acties.