NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 30 augustus 2021, 10.00-12.30 uur
Vergaderlocatie TBV Wonen Tilburg
1. Opening en vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter verwelkomt allen op deze eerste vergadering na de zomer. Er volgen enkele persoonlijke mededelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Concept verslag en actielijst SBO-vergadering 31 mei 2021
Verslag: er zijn geen op- of aanmerkingen, het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.
Actielijst: de actielijst is bijgewerkt.
3. Stukken stuurgroep van 2 september
De voorbereidende notitie wordt doorgenomen. Aan de hand van de agenda van het stuurgroep-overleg.
Aanpak regionaal onderzoek woonruimteverdeling
De notitie vermeld als stakeholders gemeenten en huurdersorganisaties, maar juist de corporaties zijn de
belangrijkste stakeholders. De huurdersorganisaties hebben daarin géén officiële positie. HBO’s kunnen bij
de eigen corporaties aangeven als ze het niet eens zijn met het woonruimte-verdeel-systeem, en mogelijk via
de SBO. Maar er is rechtstreeks geen invloed. Is het wenselijk dat de SBO een officiële positie krijgt binnen
de WIZ? B.v. door middel van een projectgroep vanuit de HBO’s? WIZ rapporteert nu aan de stuurgroep en
daarin heeft de SBO wel een rol. Huurders kunnen in de huidige situatie op twee manieren invloed
uitoefenen. Planmatig via HBO en controle via SBO in de stuurgroep. Dit lijkt voor dit moment voldoende.
Morgen volgt de uitslag van een onderzoek over de WIZ, daarna volgt een bijeenkomst in Waalwijk.
Voorlopig zijn het alleen nog plannen om eventueel iets aan het systeem te veranderen. Dat wachten we
eerst af, we worden in ieder geval meegenomen in het proces.
4. Perspectiefnota Gemeente Tilburg aangaande subsidiëring SBO
De penningmeester meldt dat, zoals het er nu naar uitziet, er in 2022 geen subsidie verstrekt wordt aan de SBO.
Na 2023 wordt de subsidie weer hervat (nu voorlopig vastgesteld op € 17.000). Er is voldoende in kas om een
jaar vooruit te kunnen, maar hij gaat nog in gesprek met gemeente.
5. Wvttk
- Enquête woonbond Nul op de Meter, vullen we dat in per corporatie of gezamenlijk? Besloten wordt om het
per corporatie in te vullen. Het gaat om enkele woningen bij Tiwos en Wonen 99;TBV heeft meer woningen.
Landelijk gezien zijn de meeste Nul op de Meter projecten nieuwbouw, dat gaat soepeler dan bij renovatie
van bestaande woningen.
- Volgende week is er een van de laatste bijeenkomsten van de stuurgroep warmtevisie. Er zijn drie vlekken in
Tilburg waar een warmtenet kan komen. Uiteindelijk moeten daar de Wijk Uitvoeringsplannen uitkomen. De
raad moet nu met name die drie vlekken vaststellen, verder is er nog weinig concreet. Er is gekeken naar
efficiency en het huishoudboekje van de Tilburgers. Er moet ook een signaal naar Den Haag worden
gegeven, zelfs de beste optie is te kostbaar. Voorlopig geen concrete acties.
6. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen voor de rondvraag en de voorzitter sluit de vergadering.