NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 11 oktober 2021, 10.00-12.30 uur
Vergaderlocatie TBV Wonen Tilburg
1. Opening en vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter verwelkomt allen.
HBO-TBV Wonen/Samen: as. donderdag wordt gestart met een trainingsgroep van 8 mensen om het proces om
tot één HBO te komen af te ronden. Vier oud-HBO’ers en 4 nieuwe leden. Ook de statuten worden enigszins
aangepast. Er is al veel voorwerk verricht en het streven is om per 1 januari 2022 de nieuwe HBO in werking te
hebben. Mogelijk komt er volgend jaar een tweede lid van de nieuwe HBO in het SBO.
2. Concept verslag en actielijst SBO-vergadering 30 augustus 2021
Verslag:
Pagina 2: vraag over subsidiëring SBO. Het gaat om een bezuinigingsvoorstel waarin voor het SBO niets wijzigt
voor het komende jaar. Wat er in de jaren daarna gebeurt, is nog niet duidelijk. De raad zal binnenkort een besluit
nemen. Maar naar verwachting zal de komende jaren de subsidie komen te vervallen. In overleg tussen
gemeente en corporaties kan de SBO niet gemist worden, anders komen alle HBO’s afzonderlijk aan tafel bij de
overleggen. Indien nodig, moet er met de corporaties onderhandeld worden over een hogere bijdrage.
Pagina 3: stand van zaken t.a.v. warmte-transitie-visie. Vanuit Tilburg worden regionale afspraken gemaakt.
Welke richting wordt er gekozen. Elke gemeente moet zijn warmte-transitie-visie opstellen. Het is inmiddels in de
raad geweest maar de uitkomst is onbekend. Er zijn drie gebieden aangewezen: warmte, hybride vormen en een
afwachtende houding. Er is gekeken naar wat het de gemeente en het rijk gaat kosten, maar ook wat het de
bewoners gaat kosten. Er ligt nog geen concreet plan, er zijn nog geen wijken aangewezen b.v. die van het gas
af moeten.
3. Stukken stuurgroep van 14 oktober
De voorbereidende notitie wordt doorgenomen. Aan de hand van de agenda van het stuurgroep overleg:
Het betreft een themabijeenkomst waarin de resultaten van het KWH onderzoek van Woning In Zicht (WIZ)
besproken worden.
Discussie
Vraag 1: Herkennen we de resultaten van het onderzoek? Zijn de resultaten duidelijk en waar roepen
deze mogelijk nog vragen op? Het onderzoek gaat sterk uit van spoedzoekers.
Vraag 2: Onderschrijven we de voorgestelde verschuiving (zoals weergegeven in bovenstaande figuur
van de “bollen”)? En ondersteunen we deze richting? Zie de opmerkingen bij het vorige punt.
Vraag 3: Leidt deze verschuiving tot meer evenwicht in de woonruimteverdeling of vraagt dit om iets
anders/ meer? Wat ga je vragen, wie borgt de objectiviteit?
Vraag 4: Zijn er gezamenlijke uitgangspunten of kaders vanuit “het Tilburgse” om in te brengen bij de
bestuurlijke regiobijeenkomst? Niet op korte termijn. Er zijn wel corporaties van buiten
Tilburg die meedoen in Wiz en die zouden hier dan ook mee moeten instemmen. Hoe is
het overleg met deze corporaties geregeld?
4. (Concept) vergaderschema 2022
Vergaderdata van de stuurgroep zijn leidend geweest bij het opstellen van het vergaderschema SBO. Het zijn
meer vergaderingen dan dit jaar, er zijn er een aantal extra ingepland. Het schema wordt definitief gemaakt.