NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 1 november 2021
1. Opening en vaststelling agenda, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering met enkele korte persoonlijke mededelingen.
a. Symposium wordt een apart agendapunt, zie agendapunt 4.
b. Etentje is gepland. Denk vooral aan de QR-code.
c. Attentie was een alternatief voor het etentje toen dat niet door kon gaan. Dit jaar wordt het wat
eenvoudiger dan vorig jaar. Tijdens de laatste SBO-vergadering van dit kalenderjaar treedt volgens
het rooster van aftreden 1 lid af en wordt het aspirant-lid vanuit Wonen99, lid van de SBO.
2. Stukken stuurgroep van 4 november
Voorbereiding aan de hand van de notitie van onze adviseur Zie deze notitie voor gedetailleerde
uitwerking.
• 2. N.a.v. notulen en actielijst
De groep EFG-labels is nu zo groot geworden dat het ws. niet lukt ze dit jaar naar een groener label te
krijgen, er komt een overleg met de projectgroep duurzaamheid. Wat is het doel van deze bijeenkomst?
En wordt er gedacht aan een woonlastenbeleid
3. Monitor Prestatieafspraken 2021
Er wordt niet meer gerept over uitval, wat wordt door de taskforce gedaan om marge te creëren?
Voor meer informatie over Weer Thuis: https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/weer-thuis-passendeplek-en-goede-begeleiding-voor-kwetsbare-inwoners/
Opvang statushouders ligt weer op schema. Voor de rest van het jaar ligt er wel een opdracht.
• 4. Concept Prestatieafspraken 2022
Leefbaarheidsaanpak is gestart, er is een enquête verstuurd. Dat kan overigens ook de standaard
enquête betreffen? Vraag is wat er nu extra gedaan wordt in de aanpak, dus meer dan gebruikelijk. En
wat is het gezamenlijke standpunt van de corporaties samen, dus buurgerichte aanpak.
• 5. Gebiedsprofielen
De vraag is wat hiermee gaat gebeuren. Inhoudelijk is het niet erg concreet. Dus die vraag kan gesteld
worden.
6. Flexwonen stand van zaken
Hoe tijdelijk is flexwonen? Deze groep woningzoekenden verdwijnt niet en komt straks op de reguliere
markt als woningzoekende. Kun je het dan niet beter daar aanpakken? Dus doorstroom of meteen een
definitieve plek, hoe tijdelijk is tijdelijk en wat gebeurt erna?
3. Symposium en Manifest Ouderen hebben de Toekomst
• Symposium
In het verleden werd drie keer per jaar een symposium georganiseerd en in de begroting van de
SBO is daar ook ruimte voor. Wellicht dat het in het verleden eenvoudiger was om bijeenkomsten te
regelen en ook de onderwerpen waren niet zo lastig. Rondom de WiZ is er nog zoveel onduidelijk,
andere gemeenten zijn nog niet zover en mogelijk werpt een symposium meer vragen op dan
antwoorden. Een symposium moet een duidelijk thema hebben. Het verzoek is om pas een
symposium te organiseren over de WiZ als er voldoende duidelijkheid is. Nu kun je huurders op
andere manieren misschien beter informeren. En liever één symposium met hoge kwaliteit
In 2019 twee symposia waren gepland waarvan alleen de eerste is doorgegaan over
verduurzaming. Ook de coronasituatie speelt nog steeds mee.
• Manifest Ouderen hebben de Toekomst
Het manifest is opeens verschenen, maar wat er in staat, staat ook in het convenant en de
prestatieafspraken. De problemen met doorstroming liggen vaak in de hogere kosten bij verhuizing
en het feit dat mensen in hun eigen buurt willen blijven. Begeleiding is heel belangrijk bij oudere
mensen. En er is weinig beschikbaarheid.