NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 10 januari 2022
1. Opening en woord ter herdenking Frans Schotel
De tijdelijk voorzitter opent de vergadering en staat stil bij het onverwachte overlijden van Frans Schotel.
Vanuit het SBO zijn 2 leden nog kort daarvoor bij hem op bezoek geweest en de berichten waren toen
positief. Het wegvallen van Frans is een gemis dat moeilijk is in te vullen, zeker ook voor HBO-Tiwos. Hij
kwam altijd op voor de huurders met lagere inkomens.
Er wordt een in memoriam geschreven dat t.z.t. op de site van het SBO wordt geplaatst. Aanvullingen
van medebestuursleden zijn welkom. Er komt ook een vermelding in het jaarverslag.
2. Vaststelling agenda en mededelingen
De agenda wordt vastgesteld.
3. Concept verslag en actielijst SBO-vergadering 1 november 2021
Verslag: Pagina 3 (inhoudelijk): voor het manifest Ouderen hebben de Toekomst is er een website
gemaakt. Vanwege corona loopt het proces wat trager.
Verder zijn geen op- of aanmerkingen, het verslag is goedgekeurd en vastgesteld.
4. Intern overleg betreffende symposium WiZ en doorstromingsbeleid
Het was de bedoeling dat de leden van de projectgroep voor deze punten zouden aansluiten.
We moeten elkaar goed op de hoogte houden. Nu wordt gewerkt aan het opzetten van het traject dat
nodig is voor de wijzigingen en dat kan ze in februari worden toegelicht. Het is de bedoeling dat het SBO
een specifieke rol krijgt in het traject. De punten doorstromingsbeleid en huurgewenning kunnen dan ook
besproken worden. Het symposium wordt uitgesteld. Iedereen meent dat er onvoldoende duidelijkheid is.
Pas als de plannen concreter zijn, heeft het zin het te bespreken met de achterban.
5. Gesprek over warmtetarieven met Ennatuurlijk
De eerste reactie van Ennatuurlijk was vaag. Vanuit Breda is er nog meer uitleg gevraagd, ook de
wethouder is er mee bezig geweest. Door Wonen Breburg is er een analyse gemaakt. De huurders die
het warmtenet gebruiken, kunnen niet switchen want er is maar één warmteleverancier.
Het is onlogisch dat het tarief voor warmte gekoppeld is aan de gasprijs én dat er niet gewisseld kan
worden van leverancier. Overigens komen ook de mensen die gas gebruiken voor fors hogere kosten te
staan. Samengevat: wettelijk is het toegestaan en het is nu de vraag hoe de politiek ermee omgaat.
Iedereen komt voor hogere kosten te staan, dat is zeker.
6. Benoeming nieuw lid in geschillencommissie WiZ
Een van de leden van de SBO heeft, voornamelijk als toehoorder, bij de sollicitatiecommissie gezeten.
Er waren twee kandidaten waarbij 1 duidelijk beter uit het gesprek naar voren kwam. Hij is unaniem
voorgedragen. Graag nodigt het SBO hem na benoeming uit voor een kennismaking.
7. Rooster van aftreden en huishoudelijk reglement, concepten
De afspraak is om dit jaarlijks te herzien. De concepten worden besproken.
Statuten: de statuten dateren uit 2003, wellicht is het goed om die eens te laten bekijken want mogelijk
moeten er aanpassingen gebeuren vanwege de huidige wetgeving. Zoals b.v. beslissingen tijdens online
vergaderingen en de wet op bestuursaansprakelijkheid. Ook moeten de huidige bestuurders voor 22
maart as. in het UBO-register worden ingeschreven.