NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 21 februari 2022.
1. Opening
Er wordt gestart met een presentatie op vervolg toekomst woonruimteverdeling, gezamenlijk
doorstroombeleid en huurgewenning. De presentatie is als bijlage bij dit verslag toegevoegd. KWH heeft
opdracht gekregen het vervolgproces vorm te geven.
- vraag naar de HBO’s van de overige corporaties in de regio, zijn die meegenomen in het proces? De
HBO’s in ieder geval groen licht gegeven hebben voor het vervolgproces.
- Er wordt opgemerkt dat bij de bespreking van de prestatieafspraken bij de diverse corporaties is
opgevallen dat er 12% van de sociale woningen naar bijzondere doelgroepen gaat. Hij vraagt zich af
waarom alle contingenten altijd toegewezen worden in de sociale verhuur en dat er nooit een beroep
gedaan wordt op grote particuliere verhuurders om een bijdrage te leveren. Hoe kunnen we die
groep verhuurders aanspreken op hun verantwoordelijkheid? Zeker gezien de wens om te groeien
naar 20% toewijzing aan doelgroepen; dat komt nu ten laste van de sociale huurders. En let vooral
ook op het draagvlak en de voorzieningen in de wijken. De regionale afstemming is daarbij bijzonder
belangrijk.
- Voor het doorstroombeleid is gebruik gemaakt van een extern rapport van Platform31, zie de bijlage
bij dit verslag.
2. Vaststelling agenda en mededelingen
Aan de agendapunten wordt het financiële jaaroverzicht 2021 toegevoegd. Secretaris is bezig aan het
jaarverslag, hij stuurt dat rond in concept zodat eenieder opmerkingen kan geven die hij vervolgens kan
verwerken. Penningmeester heeft bericht gehad dat de subsidie van 2022 doorgaat, mogelijk wordt er
een deel verrekend omdat er over het afgelopen jaar een batig saldo is.
Penningmeester zorgt dat 21 maart het financiële overzicht inclusief kascontrole rond is zodat het
toegevoegd kan worden aan het jaarverslag.
Gemeente Tilburg wil graag overleggen met de SBO over toekomstige samenwerking in de stuurgroep.
Een ander toegevoegd agendapunt is bespreking van de statuten en huishoudelijk reglement.
In nieuwe statuten moeten werkzaamheden, taken en richting worden afgebakend. De huidige statuten
voldoen daarin niet.
Besluit: wijziging statuten wordt aangehouden en als discussiestuk op de actielijst geplaatst.