NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 21 maart 2022.
1. Kennismaking met nieuw lid geschillencommissie WiZ
De werkzaamheden worden toegelicht en wat zijn ervaringen tot nu toe zijn. Een groot deel van de
geschillen gaat over de extra urgentie en inschrijvingsduur. Een aantal geschillen gaan over
problemen tussen individuele huurders en de corporatie. Zijn achtergrond is divers en ligt voor een
deel bij een woningbouwcorporatie, op financieel en strategisch gebied.
Ze krijgen in de commissie ongeveer 10-12 dossiers per maand waarvan een stuk of 8
urgentiekwesties zijn. Het gaat dan vaak over het beoordelen van de situatie waarbij ze vinden dat ze
ten onrechte zijn afgewezen, niet dat ze vinden dat een ander onterecht voorrang heeft gekregen
2. Vaststelling agenda en mededelingen
Mededelingen:. In Udenhout heeft de energiecoöperatie een energiemarkt georganiseerd voor as.
zaterdag, met diverse andere organisaties. De HBO TBV Wonen/Samen richt zich daar met name op
het gedrag van de bewoners (niet alleen huurders). Er wordt gebruik gemaakt van de sheets van de
Woonbond en er is een tiplijstje gemaakt. Mensen met een laag inkomen moeten zelf die bijdrage in
energiekosten aanvragen, daar moeten ze op gewezen worden. Mensen in b.v. de bijstand krijgen
deze bijdrage vanzelf. Ook huurbevriezing of -verlaging is een mogelijkheid.
3. Concept verslag en actielijst SBO-vergadering 21 februari 2022
Verslag: (inhoudelijk)
Pagina 1: in het vervolg op het gesprek met Tiwos over woningtoewijzing is een uitnodiging ontvangen
om deel te nemen aan de volgende stap in het proces over de WiZ. Dat is op 5 april, Namens SBO
nemen 2 personen deel aan dit overleg. Het lijkt er op dat er weinig huurders/HBO’s deelnemen vanuit
de andere gemeenten.
Pagina 2, punt 2: het betreft hier niet de gehele omgangscoderegeling maar het deel over
ongemakvergoeding. Dat is een eenmalige kwestie waarbij rekening gehouden moet worden met
Breda en daarom wijkt WonenBreburg op dat onderdeel af.
Actielijst:
De actielijst is bijgewerkt. Secretaris is momenteel nog bezig met het UBO-register, daarna volgt de
statutenwijziging. Dit wordt een van de komende vergaderingen geagendeerd.
4. Voorbereiding Stuurgroep vergadering van 24 maart
Voorafgaand aan de bespreking stelt de SBO vast dat de agenda ook dit keer weer erg lang is met
heel veel bijbehorende stukken. Voor een goede belangenbehartiging zou een bijeenkomst meer fijner
zijn dan in een paar bijeenkomsten al die stukken te behandelen. De SBO bestaat immers uit
vrijwilligers.
Agendapunt 2 Conceptverslag en actie-besluitenlijst
De SBO wil graag weten of er al iets merkbaar is van de toegenomen druk door doelgroepen. De
actualiteit haalt ons in, hoe staat dat in verhouding tot de prestatieafspraken? Energiearmoede,
situatie geopolitiek etc. De gemeente is nu op zoek naar grotere locaties voor opvang van
vluchtelingen uit Oekraïne.
Er wordt opgemerkt dat corporaties steeds meer gaan verduurzamen, uit de themabijeenkomst is
geleerd dat nog heel veel woningen met drie warmtedragers zitten. Als er zonnepanelen gelegd
worden, en mensen willen op inductie gaan koken, dan moet er een extra groep bijgemaakt \
Pagina 2 van 2
Postadres: p/a Huysacker 12, 5071TC Udenhout
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Internet: www.sbo-tilburg.nl – KvK: 18069888
Bankrekening: 5056044 ING Bank ( IBAN: NL11 INGB 0005 0560 44 )
Agendapunt 3 Gezamenlijke mondeling beschouwing verkiezingsuitslag Het omzetten van grote
eengezinswoningen kan leiden tot minder grotere woningen. Hoe compenseer je dat, of is de vraag
naar grote eengezinswoningen inderdaad lager? Ook het voorstel om huurders hun woning te laten
kopen, leidt tot minder woningvoorraad.
Agendapunt 4 Eindmonitor Prestatieafspraken 2021
In de tabel 2.1.c: er zijn ten minste 1500 woningen toe te voegen voor de komende periode
Agendapunt 6 Toelichting bestedingsvoorstel Reserve Herstructurering
Hoe gaat het vanaf 2024 verder? Ook het bedrag voor 2024 zal niet voldoende zijn.
Agendapunt 7 Update Taskforce nieuwbouw en tijdelijke woningen
Tijdelijk is een betrekkelijk begrip. Je lost hiermee het probleem niet op maar verschuift het 15 jaar
verder. Deze woningen zijn met name bedoeld voor afgestudeerden die in Tilburg willen blijven,
spoedzoekers, mensen die van beschermd naar zelfstandig wonen gaan, senioren. Een mix van
doelgroepen en inkomens.
Agendapunt 8 Voortgang aanpak bestaanszekerheid
Er wordt meer dan voorheen gericht op betaalbaarheid. De vindbaarheid is punt van aandacht, en
zeker om ze al in een vroeg stadium te vinden. En het gaat niet alleen om huur en energie, maar ook
om bijkomende zaken zoals wifi, abonnementen etc. Corporaties hebben hierin een signaalfunctie,
maar intergenerationele armoedeaanpak is geen taak.
Agendapunt 9 Regionale woonzorg analyse
Hoe staat het met de Pactwijken? Wie coördineert? En hoe staat het met de onderzoeken en
alternatieve woonvormen?
Agendapunt 10 Matchingstafel Weer Thuis
Ook andere gemeenten in Midden-Brabant moeten nu meedoen, maar de verdeling Tilburgomringende gemeenten is niet helemaal eerlijk. Alle gecontracteerde aanbieders mogen meedoen
vanaf 2023 en toewijzing gaat buiten WiZ om. Hierdoor wordt het contingent voor reguliere huurders,
steeds kleiner.
Agendapunt 11 Terugblik en vervolg themabijeenkomst duurzaamheid 24 februariDe conclusie dat
zelfs gemeente en corporaties niet aan alle gewenste knoppen kunnen draaien, is herkenbaar.
Agendapunt 12 Mogelijkheden aanpak energiearmoede
Ondersteuning op korte termijn en gedragsverandering is nu heel belangrijk. Mensen bewust maken
van de mogelijkheden die er zijn en die de gemeente biedt b.v. financieel. De lange termijn moet wel
in de gaten gehouden worden.