NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 19 april 2022
Samenwerking projectgroep-SBO-stuurgroep
Het SBO merkt op dat het voorbereiden van de stuurgroep veel tijd kost vanwege de vele stukken. Ook
staan er veel meer thema’s per stuurgroep op de agenda dan in voorgaande convenantperiodes. Het
aantal overleggen is beperkt tot vier, met daarnaast twee themabijeenkomsten, dat leidt tot heel veel
verschillende stukken. Het SBO heeft daarom extra vergaderingen ingelast om elkaar bij te praten.
Vooraf moeten de HBO’s ook nog de stukken lezen en een inbreng daarop hebben en dan is de termijn
tussen aanleveren van de stukken en de stuurgroep kort.
De projectgroep geeft aan dat zij in de opleggers nog duidelijker gaan aangeven wat belangrijk is, wat
voor nu is en wat voor de termijn is zodat de oplegger de meest belangrijke informatie uit het stuk bevat.
Vanuit het SBO is de wens om iedereen tenminste als agenda lid toe te voegen aan de stuurgroep, en
ook om vaker te kunnen wisselen. In de stuurgroep wil dan een deel van het SBO actief deelnemen (drie
woordvoerders), en de rest is, indien ze dat willen, als toehoorder aanwezig.
Afgesproken wordt dat vanaf nu duidelijk wordt aangegeven bij de voorzitter van de stuurgroep wie vanuit
het SBO in de stuurgroep deelnemer/woordvoerder is (max. 3) en wie toehoorder. Lijvige stukken kunnen
door het SBO zelf worden geprint, de kosten kunnen via de penningmeester worden gedeclareerd.
Zowel het SBO als de projectgroep zijn tevreden over de samenwerking. Ook als er veel stukken liggen,
is er vrij snel consensus. Er mag soms best wat meer discussie ontstaan maar het ontbreekt vaak aan
tijd.
Toelichting reserve herstructurering
Er is een reserve volkshuisvesting, de besteding van die middelen wordt afgesproken in het convenant
en dit komt binnenkort aan de orde in de stuurgroep. Dit is een eindig fonds (2025). De reserve
herstructurering loopt tot 2030 en het bestedingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Deze
reserve loopt leeg en er moet dus gekeken worden hoe de fysieke opgave in de stad als het gaat om
woningbouw, gefinancierd kan worden.
Kan dit fonds gebruikt kan worden voor regionale inzet. Antwoordt dat dit niet waarschijnlijk is, er zijn al
grote opgaven in de stad. Dus in de samenwerking Tilburg-Oisterwijk wel voor het Tilburgse deel, maar
niet voor de rest. De reserve herstructurering wordt besproken in de stuurgroep (terwijl de raad beslist)
omdat er voor een deel geld in zit vanuit de corporaties.
Het is afwachten hoe de nieuwe raad en de nieuwe wethouder het beleid gaan voortzetten. Het is ook
niet zeker of woningbouw losgeknipt blijft van andere portefeuilles. Het convenant loopt nog door, want
dat is voor vijf jaar vastgesteld, maar de inkleuring kan anders worden. Zeker is dat er zaken gaan
veranderen, ook landelijk gezien. Deze week hebben de corporatiebestuurders overleg in het OTC, de
projectgroep heeft een voorstel gemaakt hoe de landelijke ontwikkelingen meegenomen moeten worden
in onze eigen prestatieafspraken. Dit volgt in juni in de stuurgroep. Ook de (geo)politieke situatie zorgt
voor uitdagingen (bouwkosten, materialen, tekort personeel, hoge inflatie) en daarnaast vertragingen in
vergunningsaanvragen. Ook is voor huurders de hoge inflatie en de inkomensafhankelijke verhoging van
de huurprijs zorgelijk. De corporaties proberen zo veel mogelijk maatwerk te leveren.
Overigens is er voor de bijdrage vanuit de overheid per gemeente verschil. Tilburg hanteert 120% als
inkomensgrens, Breda 110% omdat zij geen risico willen lopen. De gemeente Tilburg neemt hierin
duidelijk z’n verantwoordelijkheid.
Landelijke conferentie “Ouderen langer thuis”
SBO zal met 3 personen hieraan deelnemen, het programma is interessant
WIZ toelichting 5 april
SBO heeft iemand gesproken van de urgentiecommissie. Het bestaan van deze commissie is niet erg
bekend. Mogelijk interessant om op termijn uit te nodigen. SBO waren de enige huurders die waren
Pagina 2 van 2
Postadres: p/a Huysacker 12, 5071TC Udenhout
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Internet: www.sbo-tilburg.nl – KvK: 18069888
Bankrekening: 5056044 ING Bank ( IBAN: NL11 INGB 0005 0560 44 )
uitgenodigd, voor de bijeenkomst op 5 april, verder waren het allemaal beleidsmedewerkers en
directeuren. Interessant om ideeën op te doen. De presentatie die na afloop ontvangen is, mag niet
verspreid worden (embargo). De werkgroepen zijn uit elkaar gegaan met de opdracht om met twee voor
de corporaties werkbare scenario’s te komen waar vervolgens uit gekozen wordt. Vóór de zomer moeten
die opties gepresenteerd worden. Dan komt het ook terug bij het SBO en komt er een sessie voor alle
HBO’s. Tendens is om meer te kijken vanuit de geschiktheid van de woning (passend toewijzen) i.p.v.
naar de inschrijfduur en er is veel aandacht voor doorstroming.
Toelichting gesprek Ennatuurlijk
Er is een online overleg geweest met dezelfde mensen die in januari aanwezig waren. Het ging vooral
over het vastrecht en de verschillende energiedragers waarvan de vaste lasten behoorlijk doorwerken.
Ennatuurlijk hanteert twee verschillende soorten vastrecht. De corporaties hebben daar al iets aan
gedaan om huurders te ontlasten. Op termijn gaat de stadsverwarming goedkoper worden dan eigen
gasverwarming. Mensen willen van het gas af en overstappen op stadsverwarming en elektrisch koken.
De CO2 berekeningen veranderen daar dan mee. Het is makkelijker om één bron duurzamer te maken
(in het geval van stadsverwarming is dat de Amercentrale) dan duizend woningen stuk voor stuk. De
tariefstelling is echter op dit moment scheef.
De uitkomst van het gesprek was dit keer positiever. Verschil in energietoeslag Tilburg en Breda is ook
besproken