NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 19 september 2022, 9.30-12.00 uur
1. Vaststelling agenda en mededelingen
• Gesprek Ennatuurlijk voor vandaag is afgezegd. We willen hen uitnodigen voor de vergadering van
10 oktober, maar dan is de agenda al goed gevuld met voorbereiding stuurgroep
• Er wordt stil gestaan bij het overlijden van Henk Dankers.
• Mail Woonbond over prestatieafspraken 27 september het secretariaat SBO meldt 2 à 3 personen
aan.
2. Gevolgen Nationale Prestatieafspraken
Huurstijging is normaal gezien gebaseerd op het inflatiecijfer van het voorgaande jaar. In de
afspraken wordt aangegeven dat de gemiddelde loonstijging -0,5% wordt gehanteerd maar nu
stijgen de lonen soms met 5%. Dat veroorzaakt een ongewenste huurstijging. Corporaties mogen
een eigen methodiek gebruiken om de huur betaalbaar te houden voor de huurders. In het
convenant gaat het over beschikbaarheid, maar ook over betaalbaarheid. De huurtoeslag vereffent
lang niet alles en niet bij iedereen.
De SBO vraagt de HBO’s om met de eigen corporaties hierover in gesprek te gaan.
SBO probeert hierin alle HBO’s op één lijn te krijgen zodat in de stuurgroep een duidelijk standpunt
ingenomen kan worden en er een gelijke lijn getrokken wordt door de verschillende corporaties
m.b.t. de huurstijging.
Voor wat betreft verduurzaming: de standaard is op woningniveau, enigszins vergelijkbaar met
energielabel A. Dit is nog niet een officiële norm maar er wordt nu al verwezen naar de standaard
als ondergrens bij aanvraag subsidie. De streefwaarde wordt gehanteerd als er op onderdelen wordt
verduurzaamd. Als er dus steeds één ding aan de woning verbetert in de loop van een aantal jaren,
dan krijg je een optelsom en komt de woning ver boven de standaardwaarde uit. Tot nu toe werd
uitgegaan van minimaal label B. Dat zou kunnen betekenen dat de corporaties bij deze woningen
nog verbeteringen doen en dat de EFG-labels hierdoor nog verder achteropkomen. Omdat
daarnaast de systematiek van de labels is veranderd, zijn er veel meer woningen nu die aangepakt
moeten worden. Voor nieuwbouw zijn er energetische eisen, voor bestaande bouw zijn er geen
afspraken. Wel kun je in het convenant hierover afspraken maken. In het Klimaatakkoord worden
ambities gesteld maar dit gaat over CO2. Dit staat natuurlijk wel in relatie tot energetische eisen.
Versnelde woningbouw is een ander speerpunt uit de Nationale Prestatieafspraken. Daarnaast
flexwoningen/tijdelijke woningbouw. In het convenant staat dat er tot 2025 1500 woningen aan de
voorraad toegevoegd worden. De ambitie is om dit te verdubbelen. De gemeente Tilburg heeft 30%
sociale woningbouw; wat er op ons afkomt (huisvesting doelgroepen en m.n. statushouders) maakt
dat er veel gebouwd moet worden. Knelpunt is bouwgrond.
SBO heeft gehoord dat Aedes bezig is met het gezamenlijk inkopen van flexwoningen. Het
ministerie heeft ook een opdracht gegeven voor aanschaf van flexwoningen. Voordeel hiervan is dat
in ieder geval de productie wordt opgestart en één keurmerk voldoende is. Als dan grond verworven
wordt, kan er heel snel gebouwd worden.
3. Stand van zaken rondom symposium najaar 2022
WiZ is nog niet afgerond dus dat valt af als thema; alleen de WiZ website is vernieuwd. Rondom
energie veranderen de maatregelen en inzichten zo snel dat voorbereiden bijna niet mogelijk is.
Informatie over energiemaatregelen is voor mensen op verschillende manieren beschikbaar en sterk
afhankelijk van de persoonlijke situatie. Besluit: het symposium in het najaar komt te vervallen en
schuift door naar maart 2023.
Actualisatie statuten SBO door notaris
De statuten zijn sterk verouderd. SBO heeft o.a. een steeds grotere stem in de stuurgroep en ook
dat moet juridisch afgedekt zijn. Nu is dat onvoldoende vastgelegd. Wordt opgepakt.