NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 10 oktober 2022
Overleg met EnNatuurlijk over het actieplan energiecrisis Midden-West-Brabant.
RWE Amercentrale draait inmiddels op 80% biomassa en 20% steenkool. Op dit moment zijn 51.000
klanten aangesloten in Breda/Tilburg. Warmteprijs is dit jaar enorm gestegen. Voorheen zat EnNatuurlijk
op of net onder de ACM max. prijs. Inmiddels zitten ze er ruim onder. Het gaat om een jaarprijs.
Halverwege het jaar is de BTW verlaagd, dat is direct in de prijs doorberekend. In 2023 gaat de BTW
terug naar 21% maar geldt een prijsplafond omgerekend naar gigajoule (ws. rond de 36 gigajoule terwijl
gebruikers gemiddeld op 32 gigajoule zitten). Het prijsplafond is nog niet helemaal bekend. De gasprijs is
leidend voor de gigajouleprijs, dat is vastgelegd in de Warmtewet. Naar verwachting wordt de koppeling
pas in 2024 losgelaten in de nieuwe Warmtewet en mogelijk wordt het dan kostprijs+. De huidige
contractperiode eindigt binnenkort (steeds per vier jaar opzegbaar) en naar verwachting wordt het
contract opgezegd. In deze regio is het warmtenet bijna geheel afhankelijk van de Amercentrale.
ACM keek voorheen in november naar de prijs van het afgelopen jaar, nu wordt de jaarprijs vastgesteld
op basis van het laatste kwartaal. Op basis van het prijsplafond valt de prijsverhoging voor warmte nog
wel mee.
Voor veel mensen is het lastig te begrijpen waarom de prijs van warmte (via biomassa en steenkool)
gekoppeld is aan de gasprijs. Voor warmte is de gasprijs ook gekoppeld aan de blokverwarming.
In alle warmtenetten van EnNatuurlijk wordt dezelfde prijs gehanteerd, ongeacht hoe de opwek is. Alle
kosten voor inkoop van brandstof voor de opwek worden dus bij elkaar opgeteld en gemiddeld, met
opslag voor rendement voor de aandeelhouders. EnNatuurlijk krijgt ook subsidie (SDE), die bepaalt
mede de prijs. Hoe hoger de gasprijs, hoe lager de subsidie. Dus ook daar zit een koppeling en een
denkfout: ook eigenaren van b.v. windmolens krijgen SDE-subsidie terwijl het daar niet nodig is.
Met de woningbouwcorporaties wordt samengewerkt, met name om kook-gas te verwijderen waardoor er
een vastrecht wegvalt. Ook weghalen van de elektrische boiler bespaart kosten omdat die relatief duur
zijn.
Het SBO merkt op dat over slimme meters en nieuwe afleversets weer vastrecht wordt gerekend. Ook al
blijven die altijd in het huis en hebben afnemers geen keus. EnNatuurlijk is wel met de corporaties aan
het kijken of zij een deel van die kosten op zich kunnen nemen, met name voor de afleverset.
EnNatuurlijk houdt vast aan het heffen van vastrecht omdat zij extra kosten maken. Vanuit ACM is het
geoorloofd om vastrecht te rekenen omdat dat ook voor gas mag. Dus ook daar zit weer een koppeling.
Er wordt momenteel druk gezocht naar alternatieve bronnen omdat de Amercentrale mogelijk op korte
termijn sluit en omdat biomassa niet erg duurzaam is. Bij de centrale wordt momenteel gekeken of er
waterstof geproduceerd kan worden. En daar komt weer veel warmte bij vrij die benut kan worden.
Er wordt geprobeerd een lock-in te voorkomen. Er wordt dus gestreefd naar één grote leverancier en
heel veel kleinere ernaast. Zie ook de RES, daarin is de bronontwikkeling aangegeven zodat er op elkaar
kan worden afgestemd.
Voor huurders: https://ennatuurlijk.nl/consument/bespaartips Er is een brochure om te downloaden en er
kan advies op maat gevraagd worden.
Conclusie is dat we niet in de toekomst kunnen kijken. In het verleden zijn keuzes gemaakt die toen goed
leken en nu anders uitpakken. Ook maken sommige energiemaatschappijen nu ongekend hoge winsten
door onterechte koppelingen. In ieder geval moet de afhankelijkheid van gas snel afnemen en de
innovatie moet in versneld tempo worden opgepakt. Daarom is het heel vervelend dat het zo lang duurt
voor de nieuwe Warmtewet er is ook al moet er niet verwacht worden dat de prijzen dan omlaag gaan.
Daarnaast blijft isolatie van de woningen een prioriteit.
1. Informatie vanuit de HBO’s
HBO-Tiwos: as. woensdag is er overleg met de directie, met name over de begroting. Landelijke
prestatieafspraken (n.a.v. bijeenkomst Woonbond) wordt aangekaart en er wordt gewerkt aan
Pagina 2 van 2
Postadres: p/a Huysacker 12, 5071TC Udenhout
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Internet: www.sbo-tilburg.nl – KvK: 18069888
Bankrekening: 5056044 ING Bank ( IBAN: NL11 INGB 0005 0560 44 )
digitale huurderspanels. De AVG maakt het lastig om huurders te bereiken, hiervoor wordt dus
samengewerkt met Tiwos. Bij TBV werkt mailen via de corporatie al goed.
HBO TBV Wonen/Samen: het rooster van aftreden is bij het samengaan van de besturen opgerekt.
Hierdoor waren er nu vier personen aftredend en herkiesbaar én een nieuwe kandidaat. Daarna zijn
verkiezingen uitgeschreven, via de mail (er was voldoende draagvlak; 93% van de huurders was in
de gelegenheid te stemmen). Uitslag is nog niet bekend.
Daarnaast is geprobeerd in de kern Haaren een samengestelde huurdersvertegenwoordiging samen
te stellen. Dat heeft helaas niet genoeg reacties opgeleverd om een groep te vormen.
HBO Wonen99: er is een nieuwe kandidaat voor het bestuur maar helaas stopt een ander
bestuurslid. Binnenkort is er een themabijeenkomst gepland over Energiearmoede.
2. Concept verslag themabijeenkomst Een thuis voor iedereen
Het was een prettige bijeenkomst. Er komt aandacht voor de freeriders; hen wordt de helpende hand
geboden zodat ze geen reden meer hebben om niet mee te doen aan afspraken. Ook komt er meer
aandacht voor de regionale afspraken rondom toewijzing voor doelgroepen. Zorgpartijen worden
betrokken bij de Woonzorgvisie en ook wordt bekeken hoe afspraken met zorgpartijen weergegeven
kunnen worden in de prestatieafspraken. Daarnaast werd zorg uitgesproken over veiligheid van
medewerkers.
3. Handreiking Nationale Prestatieafspraak Woonbond
De Woonbond vertegenwoordigt niet alle HBO’s; hoe verhoudt zich dat tot de regionale woondeal?
Mogelijk kunnen de betrokken huurdersorganisaties daarin meepraten, b.v. door een
vertegenwoordiger van het SBO. De Woonbond reageert daar niet enthousiast op. De regionale
woondeal is lastig te realiseren omdat in het verleden met de diverse gemeenten
maatwerkafspraken gemaakt zijn. Dat vertraagt het proces enorm. Als er meer samengewerkt kan
worden, kunnen b.v. flexwoningen sneller gerealiseerd worden omdat er uniform gebouwd kan
worden en er maar één keer gekeurd hoeft te worden. Voordeel van een regionale aanpak is in ieder
geval de spreiding.
4. Stukken voor stuurgroep vergadering
Toelichting huurprijsontwikkeling (bijlage). Het is lastig daar iets over te zeggen. Inflatie volgen is
niet mogelijk, koppelen aan de loonstijging is ook twijfelachtig. Er wordt ook gekeken naar normhuur
voor huurtoeslag. Dit heeft allemaal invloed op de huren. De huren niet al te veel verhogen, heeft
zijn weerslag op de afspraken uit het convenant want dat betekent minder inkomsten. De corporaties
moeten goed kijken hoe ze dat vorm gaan geven. Afschaffing van de verhuurdersheffing heeft niet
per se meer geld opgeleverd. Alle kosten stijgen, een corporatie moet kunnen blijven bestaan en
moet nieuwe woningen kunnen bouwen maar als SBO kunnen wij zeker aangeven wat wij een reële
huurverhoging vinden. Als alle kosten stijgen, zullen ook de lonen gaan stijgen waardoor de
looninflatie hoger zal worden dan de inschatting dit nu gemaakt wordt. De Woonbond waarschuwt
hiervoor en adviseert nu voor een jaar afspraken te maken over huurstijging en dan opnieuw in
gesprek te gaan voor de volgende jaren. Dus niet voor drie jaar vastleggen.
Concept prestatieafspraken 2023
• Betaalbaar/beschikbaar: voor 24 november moet dit in de HBO’s besproken worden daarna
teruggekoppeld naar het SBO. Alleen veel cijfers zijn nog niet bekend. Navragen of er een
toelichting op komt, en wanneer de cijfers dan wel komen want de komende versie moet getekend
worden. Ook over zelfredzaam, onrechtmatig gebruik zijn weinig gegevens.
• Duurzaam: wat betekenen de veranderingen voor de Warmtevisie? Moet de gemeenteraad daar hun
standpunt op herzien? Dat is nog niet terug te zien in de prestatieafspraken.
• Woondeals: hoe ziet men de vertegenwoordiging van de huurders regionaal?
Monitor prestatieafspraken 2022
• Pas na volgend jaar kan gestart worden met een wijkaanpak, is dat niet te laat? De aanpak in de
stad ligt dan een jaar lang op 3 wijken, kan dit niet versneld worden?
• Statushouders mengen met andere aandachtsgroepen is punt van zorg.
• De rode vlakken hebben allemaal betrekking op energie. De visie die aansluit bij de Warmtevisie
mist, het is meer direct reageren op de huidige situatie. Er moet rekening gehouden worden met de
toekomst maar nu wordt vooral gekeken naar betaalbaarheid.
• Moeten de corporaties de gemeente meer volgen nu ze niet meer willen aansluiten bij het
warmtenet? Hoe is de stand van zaken?