NOTULEN bestuursvergadering SBO
Maandag 21 november 2022, 9.30-12.00 uur
1. Opening en mededelingen
• Er is een vacature voor een bestuurslid vanuit HBO-Tiwos.
• WiZ: er wordt nog steeds aan gewerkt. In de eerstvolgende SBO vergadering zal een toelichting
worden geven over de stand van zaken.
• Prikkelarm wonen n.a.v. laatste bijeenkomst stuurgroep: project Stokhasselt wordt ws. begin
volgend jaar toegelicht aan het SBO. De secretaris maakt de afspraak.
2. Informatie vanuit de HBO’s
HBO Wonen99: er is een nieuw lid voor de HBO die momenteel wordt ingewerkt.
HBO-Tiwos: er is actief geworven voor het komende huurdersplatform. Er zijn nu 15 aanmeldingen
waaronder 2 personen die zich eventueel beschikbaar hebben gesteld voor het bestuur. In de
afgelopen periode is er al een aspirant-bestuurslid gestart. Een van de bestuursleden is momenteel
niet actief vanwege persoonlijke omstandigheden. De HBO is samen met Tiwos bezig met opzetten
van panels op specifieke onderwerpen. Ook speelt het thema leefbaarheid; de HBO gaat aandringen
bij Tiwos om er meer aandacht aan te besteden en vraagt om cijfers over b.v. inzet van
wijkbeheerders.
HBO TBV Wonen/Samen: ook zij ervaren dat het lastig is om huurders te activeren om mee te
denken en te praten. Het gaat om veel informatie, mensen geven aan geen tijd te hebben of geen
verantwoordelijkheid te willen. Met medewerking van TBV worden huurdersconsultaties opgestart,
ook gericht op specifieke thema's. Dit wordt gestreamd zodat mensen vanuit thuis mee kunnen
doen. Het bestuur is inmiddels volledig met 7 mensen.
Conclusie vanuit alle HBO's: als het gaat over hun eigen woning of woongenot zoals bij renovatie,
zijn mensen betrokken. Daarna zwakt de interesse weer af. Er wordt van alles geprobeerd om
mensen te betrekken maar in de praktijk blijkt het zeer lastig. De HBO's hebben geen adressen van
de huurders, met medewerking van de corporaties is het mogelijk om mensen toch te bereiken. HBO
TBV Wonen/Samen heeft daar goede ervaringen mee.
De voorzitter geeft nog aan dat er een artikel in voorbereiding is over de werkzaamheden van het
SBO voor het Stadsnieuws.
3. Conceptverslag SBO overleg 10 oktober 2022
Pagina 1:
Ennatuurlijk wil slimme meters leveren en zij willen dat doorberekenen aan de gebruikers. Er is ook
een update van de warmtetarieven ontvangen. Moeten we hierop als het SBO actie op ondernemen
of ligt dat bij de corporaties? Advies voor het laatste; er wordt namelijk al overlegd over de
afleversets, het is logisch om dan gelijk ook de meters en de tarieven hierin mee te nemen.
Pagina 3:
Huurprijsontwikkeling is besproken in de stuurgroep maar het vervolg is niet helder. Dit wordt in de
eerstkomende stuurgroep bij het bespreken van het verslag nagevraagd door het SBO.
De actielijst wordt bijgewerkt:
• Subsidie: is besproken met de gemeente. Volgend jaar (2023) wordt gezamenlijk bekeken of er
mogelijk een deel van de subsidie moet worden terugbetaald. Voor 2023 loopt de subsidie gewoon
door en bekijkt de penningmeester met de HBO's hun financiële bijdrage aan het SBO.
• Samengestelde huurdersvertegenwoordiging: gezien de geringe belangstelling is dit nu niet aan de
orde.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag goedgekeurd.
Pagina 2 van 2
Postadres: p/a Huysacker 12, 5071TC Udenhout
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - Internet: www.sbo-tilburg.nl – KvK: 18069888
Bankrekening: 5056044 ING Bank ( IBAN: NL11 INGB 0005 0560 44 )
4. Vergaderschema SBO 2023
Gezien de korte tijd tussen stuurgroep vergadering en aanleveren van stukken heeft de secretaris
geprobeerd het schema hierop aan te passen. Vanuit de HBO's komt minder inbreng. Eigenlijk
zouden zij, in theorie, input moeten geven voor het SBO en de vertegenwoordiging in de stuurgroep.
Het wordt nu omgedraaid: het SBO vertegenwoordigt de HBO's en informeert hen na de
vergadering, doch voor de stuurgroep. Mocht er dan toch een reactie komen vanuit een HBO dan is
er nog voldoende tijd om bij te stellen. De overlegvolgorde wordt dus SBO-HBO-stuurgroep. Binnen
de HBO's wordt de komende tijd uitgelegd waarom hiervoor nu gekozen wordt.
• Het vergaderschema wordt ongewijzigd vastgesteld.
• De SBO-vergadering van 12 december 2022 vervalt.
5. Stand van zaken overleg met notaris
Secretaris en penningmeester zijn bij de notaris geweest i.v.m. statutenwijziging. Er moet nogal wat
gewijzigd en gemoderniseerd worden. Bevorderen van de samenwerking in de stad door stuurgroep
en SBO moet goed geformuleerd worden. De omgangscode gaat buiten de gemeente om en dient
nog meegenomen te worden. De secretaris geeft dit nog door aan de notaris. De zittingstermijn van
SBO-leden wordt drie keer vier jaar maximaal. Alle leden moeten worden ingeschreven in het
register KvK en UBO. Als de statuten klaar zijn, dient het huishoudelijk reglement ook aangepast te
worden.
• Het concept wordt aan alle SBO-leden toegestuurd en ter bespreking geagendeerd voor 16 januari
as. Daarbij wordt vooral gelet op termen en namen van overleggen om te voorkomen dat de statuten
te limitatief worden geformuleerd.
6. Stukken voor stuurgroepvergadering 24 november en concept voorbereiding
- Oproep delen informatie voucher (pagina 5, rondvraag): mooi initiatief maar vanuit huurders kwamen
veel opmerkingen. De middelen waren op, er werd niets meer geleverd, de Praxis werkte niet
volgens afspraak, er werd niet gereageerd op aanvragen. Het systeem werkt niet, wat gaat de
gemeente er aan doen?
- Gebiedsgerichte uitwerking: vraag is hoe snel je conclusies kunt trekken als je begint in een
moeilijke wijk. Laat daarna b.v. ook een wijk meelopen waar minder problemen zijn.
7. Rondvraag en sluiting
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. De eerstvolgende
vergadering is op 16 januari 2023.